Home

Byggteknisk forskrift

Byggteknisk forskrift (TEK10) TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17. Innholdsfortegnelse; Innhold Byggteknisk forskrift (TEK10) Til artikkelteksten . INNHOLD TEK10. Søk. Om veiledningen til TEK10 Definisjoner Liste over definisjoner i TEK Første. Byggteknisk forskrift (TEK10) (8) For bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en boenhet gjelder krav i forskriften med unntak av § 12-2, § 12-5 annet ledd, § 12-9, § 12-10 første ledd annet punktum bokstav a og b, § 13-5 annet og tredje ledd, § 13-13 og § 14-2 til § 14-5. Bestemmelsen omfatter bare bruksendring av rom som har tak, vegg eller gulv direkte mot. Byggteknisk forskrift (TEK17) § 5-6. Minste uteoppholdsareal (MUA) For boliger, skoler, barnehager og andre bygninger der det etter kommunens skjønn er nødvendig å avsette et minste uteoppholdsareal, bør det i planbestemmelsene angis minste uteoppholdsareal inklusiv lekeareal Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Kapittel 1. Felles bestemmelser § 1-1 Formål § 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak §1-3 Definisjoner. Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Dato: FOR-2010-03-26-489: Departement: Kommunal- og regionaldepartementet: Publisert: I 2010 hefte 5 s 827: Ikrafttredelse: 01.07.2010: Gjelder for: Norge: Hjemmel I byggteknisk forskrift brukes mange begreper. For å gjøre byggteknisk forskrift lettere å forstå er de mest sentrale begrepene definert i denne bestemmelsen. Tydelige definisjoner er ment å bidra til redusert tidsbruk ved prosjektering, uavhengig kontroll og tilsyn Byggteknisk forskrift (TEK17) Endringshistorikk TEK17; Slik leser du TEK17; Byggesaksforskriften (SAK10) Byggevareforskriften (DOK) Heisforskriften; Byggteknisk forskrift (TEK 10) Saksbehandling, tilsyn og kontroll. Nasjonale sjekklister for byggesak; Veiledning for gjennomføring av uavhengig kontroll; Har kommunen mottatt en digital byggesøknad Direktoratet for byggkvalitet har ansvaret for byggteknisk forskrift (TEK) og forskrift med dokumentasjon av byggevarer (DOK) med veiledninger. Vi utformer og oppdaterer i tillegg veiledningene til byggesaksforskriften (SAK) og forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser. I tillegg finnes det kommunale, lokale retningslinjer Byggteknisk forskrift. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Forskriften angir minimumskravene til byggverk. Byggesaksforskriften. Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning. Forskriften setter krav til søknader, saksbehandling, ansvar i byggesaker, gjennomføring av tilsyn og kontroll. Saksbehandling, tilsyn og kontrol

Ønsker tydeligere krav til dagslys - Direktoratet for

Byggteknisk forskrift (TEK 10) - Direktoratet for byggkvalite

 1. Innhold Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning; Til artikkelteksten . INNHOLD TEK17. Søk. Om veiledningen til TEK17 Kapittel 1 Felles bestemmelser § 1-1. Formål § 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak § 1-3. Definisjoner Kapittel 2 Dokumentasjon.
 2. Forskrifter utfyller plan- og bygningslovens regler. Her finner du bl.a. gjeldende forskrifter som byggesaksforskiften (SAK10), byggteknisk forskrift (TEK17) og dokumentasjonsforskriften (DOK). I tillegg finnes alle tidligere utgaver av saksbehandlings..
 3. Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. byggteknisk forskrift § 9-6 og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet vedlegges søknad om ferdigattest. Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad,.
 4. § 6-2 Departementet besvarer henvendelse om byggteknisk forskrift (TEK17) § 6-1 Etasjeantall og definisjon av tilleggsdel versus hoveddel § 8-34 - Krav om åpningsbare vindu i oppholdsrom §§ 11-13 og 11-17 Departementet besvarer henvendelse om brannsikkerhet, rømning og slokkeinnsats, jf. byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 11-13 og 11-17 og byggetilsynets roll
 5. Veiledning til forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Veiledning SAK10 (1. utg. november 2010) (BE) SINTEF: Nasjonalbibl. (metadata) mars 2011: Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Veiledning TEK10 (2. utg. mars 2011) (BE) Nasjonalbibl. mars 2011: Veiledning til forskrift om byggesak.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk

Forskrift om endring i byggteknisk forskrift Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 24. juni 2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 29-5 19.9.2018 § 11-2. Risikoklasser - Direktoratet for byggkvalitet https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/i/11-2/ 3/ 5 Garasje og parkeringshus med.

Leca venti toløps monteringsanvisning by Weber - Issuu

Byggteknisk forskrift angir ikke krav/ytelser for alle områder. Det er heller ikke praktisk mulig. For det tilfelle at et område ikke er regulert nærmere i byggteknisk forskrift, vil spørsmålet om kommunens adgang til å stille egne tekniske særkrav måtte vurderes ut fra hva plan- og bygningsloven åpner for at det i plan kan stilles krav om, se punkt 1 ovenfor I forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) gjøres følgende endringer: § 1-2 første ledd skal lyde: (1) For driftsbygninger i landbruket og tilsvarende bygninger for husdyr utenom landbruket gjelde Byggteknisk forskrift er sentral på boligområdet. Annet om loven eller retningslinjen: Tredje del har krav til byggverk. Her er det sentrale bestemmelser blant annet om brannsikkerhet i kapittel 11, planløsning og bygningsdeler i byggverk i kapittel 12 og inneklima i kapittel 13. I. Byggteknisk forskrift (TEK) Forskrift til plan- og bygningsloven med tekniske bestemmelser til byggverk, i hovedsak formet som funksjonskrav. Bygteknisk forskrift trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Gjeldende forskrift ble sist revidert i 2017 (TEK17) Denne veilederen forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene. TEK17 er utgitt av Direktoratet for byggkvalitet. Vi anbefaler å bruke den digitale veilederen: Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalite

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Byggeregle

 1. imumskrav, og alle utbyggere står fritt til å bygge med høyere kvalitet, mer universell utfor
 2. Byggteknisk forskrift (TEK17 ) III Strålingsmiljø § 13-5. Radon (1) I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke oversge 200 Bq/m 3. Kravet l maksimal radonkonsentrasjon gjelder årsgjennomsniet, målt i samsvar med måleprosedyrene fra Staten
 3. Byggteknisk forskrift (TEK) krever at en rekke bygninger skal være universelt utformet, det innebærer blant annet at rullestolbrukere skal kunne ta seg fram i dem. Byggforskserien viser hvordan det kan løses i praksis
 4. imumskrav i byggteknisk forskrift (TEK17) til planlegging, utførelse og dokumentasjon av våtrom. Bladene beskriver også hva kravene innebærer i praksis. Dette bladet tar for seg krav til selve rommet, mens BVN 20.051 tar for seg krav til sanitæranlegget og overflatene i rommet.. Søknadsplikten omtales ikke i dette bladet

Teknisk forskrift 1997-2010 - Direktoratet for byggkvalite

Dette bladet viser krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og BVN til størrelse på og innredning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger. Eksemplene er basert på utstyrsmål og betjeningsarealer som beskrevet i BVN 21.060. Bladet omtaler ikke sklisikkerhet, kontraster, festemulighet for utstyr eller liknende Byggteknisk forskrift (TEK17 ) Lukk all veiledningstekst I Generelle krav til sikkerhet ved brann § 11-1. Sikkerhet ved brann Hovedformålet med å stille krav til sikkerhet ved brann, er å redusere sannsynligheten for tap av liv og helse ved brann til et akseptabelt lavt nivå Byggteknisk Forskrift TEK10 Tilbake til alle dokumenter. Den siste revisjonen av tekniske krav til byggverk - TEK10 trådte i kraft i 2010. Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i norge. Det er tillatt, og ofte klokt,

Byggereglene - Direktoratet for byggkvalite

Dette bladet og BVN 20.050 gjengir minimumskrav til planlegging og utførelse av våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Bladene beskriver også hva kravene innebærer i praksis. Dette bladet tar for seg krav til sanitærinstallasjonene og overflatene i rommet, mens BVN 20.050 tar for seg krav til selve rommet.. Søknadsplikten omtales ikke i dette bladet Byggteknisk forskrift (TEK): § 12-4.Inngangsparti(1) Inngangsparti skal være godt synlig, sentralt plassert og oversiktlig i forhold til atkomst. Inngangsparti skal være sikkert og enkelt å bruke. Med inngangsparti menes byggverkets atkomstområde ved hovedinngangsdør Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning. Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut Det er utarbeidet forslag til ny byggteknisk forskrift TEK17. Direktoratet for byggkvalitet har sendt forslaget til TEK17 på høring. Forskjellen på TEK17 og eksisterende regelverk TEK10 kan inndeles i to ulike hovedkategorier: 1) Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur. Forskriften skal bli enklere å finne frem i og bruke

Direktoratet for byggkvalitet - Dib

TEK17 - Byggteknisk forskrift Påmeldingsskjema. Dato og tid: 25.september 2020 kl 08:30-15:00. Varighet: 1 dag Arrangør: EBA Pris: Kr 3750,- for medl EBA/BNL. Kr 4400,- for andr forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift. Kartverket har følgende innspill til høringen: Overordnede kommentarer: Tilgang til oppdaterte og korrekte opplysninger om eiendom og eiendomsforhold er viktig for en rekke samfunnsformål, bl.a. sikring av eiendomsrett, et effektiv eiendomsmarked, og fo Ny byggteknisk forskrift for campingplasser 18. mars 2019 / i Uncategorized @nb / av Frode S. Som noen kanskje har fått med seg så er det foreslått en rekke endringer i TEK17 § 11-6 som nå er sendt ut på høring. Hele høringsnotatet kan leses her Lover og forskrifter i byggesaker. Bruk linkene øverst i artikkelen for å komme til de ulike regelverkene og nettsidene. Plan- og bygningsloven (PBL) med forskrifter regulerer all bygging i landet.. Byggesaksforskriften (SAK10) gir regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring, kontroll, tilsyn, samt reaksjoner der reglene ikke er fulgt.. Byggteknisk forskrift (TEK10) gir regler om. Forslag til ny byggteknisk forskrift ligger nå ute til høring. Formålet med endringene er tydeligere og enklere regelverk, samt reduserte byggekostnader. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendt forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på høring

Video: Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning - Dib

Samlingen inneholder et utvalg av referansestandarder til alle deler og kapitler av byggteknisk forskrift. Språk: Produktinformasjon Vis innhold av samling . Bestill . Få nettbasert tilgang. Referansestandarder TEK - Del 1. Standardsamling (Elektronisk) NOK 8 150,00 (eks. Ny Byggteknisk forskrift 1. juli trer nyeste opp­datering av Forskrift om tekniske krav til bygg­verk (Bygg­teknisk for­skrift) i kraft. Den inne­holder flere nye krav til røyk­varsler, brann­alarm­anlegg og slokke­anlegg Innledning og i kapittel 10 Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) og forskrift om byggesak (SAK10). Her klikker du på den grønne boksen merket Legg inn høringssvar til forslag til endringer i byggteknisk forskrift § 7-2 mm. Når høringssvaret er ferdig, må du sende det inn

TEK 17 Byggteknisk forskrift - Oslo Påmelding For søknader om byggetillatelse som kommer inn til kommunen etter 1.1.2019 er det TEK 17 som gjelder. Det er ikke lenger mulig å velge om prosjektet skal prosjekteres etter TEK 10. Dette går også fram av. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt frem forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift med det formål å unnta flere tiltak fra byggesaksbehandling. Dette på bakgrunn av Granavolden-plattformens punkt om at regjeringen vil «forenkle krav til saksbehandling og redusere antall søknadspliktige tiltak»

Forskrifter til plan- og bygningsloven - regjeringen

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) - Lovdat

 1. TEK 17 - Byggteknisk forskrift - Kristiansand Påmelding For søknader om byggetillatelse som kommer inn til kommunen etter 1.1.2019 er det TEK 17 som gjelder. Det er ikke lenger mulig å velge om prosjektet skal prosjekteres etter TEK 10. Dette går også fram av.
 2. g en egen inngang, skilt fra resten av klassen. Det er en diskri
 3. imumskrav til egenskaper et bygg må ha. Her finne
 4. 10. november 2016 om forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) med frist for uttalelser satt til 10. februar 2017. Våre hovedkommentarer er: Ny definisjon av rom for varig opphold er for upresis og åpner for tolkning som vil kunne ha uheldige konsekvenser for blant annet dagsly

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Følgende uttalelse er levert via direktoratets nettportal: § 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo. 10.02.2017 . I NOU 2015:16 foreslo overvannsutvalget å inkludere sikkerhet mot overvann i § 7-2 (en samlebetegnelse for flom, stormflo og overvann kan være oversvømmelse. Ny byggteknisk forskrift gjør de helelektriske løsningene mulige å velge, også for større bygg som kun skal tilrettelegges for å koble på andre energiforsyningsløsninger en gang i fremtiden. Kravene til nesten-null-energinivå må åpne for en viss fleksibilitet i valg av løsninger mellom tiltak på bygningsskall, tekniske systemer og termisk energiforsyning og lokal fornybar. Byggteknisk forskrift (TEK) stiller krav om energibruk i bygg. Krav til bygningens energieffektivitet gjelder som hovedregel for alle bygninger over 70 kvm oppvarmet bruttoareal. Energikravene i byggteknisk forskrift er blitt oppdatert flere ganger de siste årene for å oppfylle nasjonale og internasjonale mål om å redusere energiforbruket i, og dermed klimagassutslippene fra bygg

Veiledninger til bygningsregelverkets forskrifter

Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006. 365,00 NOK. 325,00 NOK (Medlemspris) Les mer . Vinterdrift av veg EBA007. 1 715,00 NOK. 1 510,00 NOK (Medlemspris) Les mer . Over streken? - et kurs i etikk K163. 653,00 NOK. Les mer . Hvordan unngå brudd på konkurranseloven K171. 653,00 NOK. Les mer. Kurs i TEK17 - Byggteknisk forskrift. 14. november 2018 kl. 09:00 - 12:00 | kr 1750. TEK17— den nye byggtekniske forskriften trådte i kraft 1. juli 2017. I samarbeid med Advokathuset Helgeland DA arrangerer vi et halvdagskurs som gir en overordnet og praktisk gjennomgang av de viktigste endringene i den nye forskriften Bortledning av overvann og drensvann skal etter byggteknisk forskrift skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet, jamfør byggteknisk forskrift § 15-8. I følge veiledningen til bestemmelsen skal ikke tiltak som hindrer infiltrasjon i grunnen,. Kurs i endret byggteknisk forskrift - TEK 17 På kurset går vi gjennom ny teknisk forskrift, TEK 17 som ble satt i kraft fra 1. juli 2017. Du får innsikt i hvilke endringer dette innebærer: Hva er nytt og hva betyr det for deg og din bedrift

Slik oppfyller du kravene til universell utforming - SINTEF

NY BYGGTEKNISK FORSKRIFT. 24. mai 2017 kl. 08:00 - 16:00. TEK10 skal bli til TEK17— den nye forskriften planlegges å tre i kraft 1. juli 2017. I samarbeid med Advokathuset Helgeland DA arrangerer vi et halvdagskurs som gir en overordnet og praktisk gjennomgang av de viktigste endringene i den nye forskriften Når du er medlem i Huseierne, får du gratis byggteknisk rådgivning av fageksperter hos Anticimex. Vår byggtekniske rådgivningstjeneste svarer blant annet på spørsmål knyttet til lover og forskrifter, fuktproblematikk, hvordan du går frem ved reklamasjoner og generelle spørsmål rundt oppbygging og konstruksjoner Foretak skal kunne verifisere brannsikkerheten ved analyse på byggverk i tiltaksklasse 3, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav b. Det innebærer at foretaket må ha dokumentert kompetanse til å gjennomføre en risikovurdering, herunder risikoanalyse og komparativ analyse, etter anerkjente prinsipper som er beskrevet i NS 3901 eller tilsvarende standard Ny byggteknisk forskrift på høring: TEK17 - skal gjelde fra 1. juli 2017 10/11/2016; Byggereglene er endret, igjen 05/01/2016; Lokal godkjenning blir borte. Sentral godkjenning legger vekt på seriøsitet 09/12/201

Byggteknisk forskrift (TEK-17) - Byggfors

TEK 17 Byggteknisk forskrift - Haugesund Påmelding For søknader om byggetillatelse som kommer inn til kommunen etter 1.1.2019 er det TEK 17 som gjelder. Det er ikke lenger mulig å velge om prosjektet skal prosjekteres etter TEK 10. Dette går også fram av. byggteknisk forskrift Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte i brev av 12. juni 2020 forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) og byggteknisk forskrift (TEK17) på alminnelig høring. Høringsfristen er 12. oktober 2020 Byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller krav om energibruk i bygg. Krav til bygningens energieffektivitet gjelder som hovedregel for alle bygninger over 70 kvm oppvarmet bruttoareal. Energikravene i byggteknisk forskrift er blitt oppdatert flere ganger de siste årene for å oppfylle nasjonale og internasjonale mål om å redusere energiforbruket i, og dermed klimagassutslippene fra bygg Forenkling av byggteknisk forskrift kan gjøre nye boliger billigere Skrevet av Inger-Johanne Lund & Kittil Bjørnerud Bergan Forslag til endringer i TEK17, som lagt frem av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, er forankret i et ønske om å gjøre nye boliger billigere I følge Energikrav i byggteknisk forskrift - TEK10 er det gjeldende fra 01.01.2017 at alle vinduer i boligbygg og hytter over 150 kvadrat skal ha gjennomsnittlig U-verdi = 0.80 eller lavere. TEK10 regulerer nybygg og rehabilitering. Jeg pusser opp litt i min eldre bolig

Universell utforming av flislagte gulv - SINTEF

Forskrift om tekniske krav til byggverk - Wikipedi

Fra 1. juli fornyes og forenkles den byggtekniske forskriften TEK17. Norges Eiendomsmeglerforbund avga høringsssvar på TEK17 hvor vi valgte å «fremheve viktigheten av at effektivisering og kostnadsreduksjon ikke går på bekostning av de krav tiden stiller til tilfredsstillende kvalitet og bomiljø.». I de nye TEK 17 er kravet «myket opp» og det heter her kun at boenheter skal ha. Byggteknisk forskrift (TEK 10) | Tekster, Illustrasjon, Ikon. Dette må du vite om sprinkler. Forslag om billigere boligbygging - Garmann Mitchell. Gamle og nye regler - Byggeregler. Fremtidens Byggenæring nr 3:17 by VALUE PUBLISHING - issuu. Selvbygger søknad og veiledning - Sarpsborg kommune Folk søkte også etter. Forskrift Om Tekniske Krav Til Byggverk (byggteknisk Forskrift) Forskrift Om Tekniske Krav Til Byggverk (tek10) Med Veilednin 2.2 Byggteknisk forskrift (TEK17) 9 2.3 Statens vegvesens vegnormaler og veiledninger 11 2.4 Norsk Standard og anvisninger fra SINTEF 13 2.5 Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg etter TEK17 13 3 Oversikt over krav og anbefalinger i tabell 14 4 Minimumskrav i byggteknisk forskrift (TEK17) 16 4.1 Definisjoner 1 Forskrift om brannforebygging (gjeldene fra 1. januar 2016) Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Forskrift om gassapparat og utstyr; Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringe

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med

 1. dre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha.
 2. byggteknisk forskrift Tag. 30 juni, 2017. in Aktuelt. Ny byggeteknisk forskrift «TEK17» begynner å gjelde. Advokatfirma Hald & CO. Besøksadresse: Torvet 3 4836 Arendal. Telefon 37 00 49 70 Telefaks 37 00 49 71. E-post: post@haldco.no. Personvernerklæring. Avdelingskontor Grimstad
 3. g og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Men vi vil
 4. Kjøp Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift fra Cappelen Damm Undervisning Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 68 (i kraft 1. januar 2020

Byggteknisk forskrift (TEK) - Store norske leksiko

 1. Byggteknisk forskrift, TEK 17, trådde i kraft 1. juli 2017. Forskriften må følges ved bygging av nye boliger og bygninger. TEK 17 avgjør tilgjengeligheten i boliger, omsorgsboliger, arbeidsbygg, skoler og barnehager. Byggteknisk forskrift er et viktig instrument for kommunene
 2. Ny byggteknisk forskrift. Ny byggteknisk forskrift Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK17, trådte ikraft 1. juli 2017 og avløser TEK10. Publisert 04.07.2017. Lenke til forskriften på lovdata. Lenke til artikkel om de mest sentrale endringene på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK). Lenke til.
 3. g. Veilederen «Universell utfor
 4. g, ventilasjonsvarme og varmtvann. Denne bestemmelsen gjelder i kommuner hvor det er i medhold av plan er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg

Ny byggteknisk forskrift. Advokatfirmaet Wulff. Marita Pedersen. juli 17, 2017. Forskrift 21. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk ( TEK17) trer i kraft 1. juli 2017 og opphever fra samme tid forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk Forslag til endringer i byggteknisk forskrift om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser 10.04.2019 , Nyhet På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) lagt ut høring på forslag om endringer i TEK17 § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

For oppfyllelse av krav om ledesystem må veiledning til byggteknisk forskrift § 11-12 legges til grunn. Ledesystem prosjekteres i samsvar med NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Foretaket må ha dokumentert kompetanse til å prosjektere etter denne standarden eller tilsvarende standard. Tiltaksklasse Diskusjon:Byggteknisk forskrift. Hopp til navigering Hopp til søk. Nytteverdi? Denne artikkelen var ikke særlig nyttig for meg. Jeg fant ikke noen link til forskriftens originaltekst der jeg forventet det; Jeg fant ikke noe nyttig om hva forskriften. Byggteknisk forskrift (TEK17) trådte i kraft 1 juli 2017. Overgangsordningen som tillot tiltakshaver å velge mellom TEK10 og TEK17 er ikke lenger mulig å benytte Hvordan kan byggteknisk forskrift digitaliseres slik at den kan inngå i byggebransjens digitale verktøy? DiBK og BuildingSmart inviterte fagskolestudentene på Østlandet til TEKathon til å knekke koden

Sintef utgir boken "Innføring i byggereglene TEK 17Hvor mye dyrere er passivhus? - SINTEF324IRECO ALBUE M/2 KUPLDerfor er snøfangere viktig - Mataki Norge

Høring: Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift Les mer om høringen og kom med dine innspill. I følge KMD skal forslagene skal gjøre det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunene skal slippe å bruke ressurser på mindre byggesaker HLF har gitt innspill til regjeringens forslag til ny byggteknisk forskrift, TEK 17. Hovedinnspillene til forslaget var følgende: Det er endringsforslag i TEK 17 om tiltak som påvirker rømnings- og redningstider uten at HLF eller andre grupper som er berørt av forslaget er blitt hørt Et forslag til ny byggteknisk forskrift - TEK17 - er nå sendt ut på høring av regjeringen. Forskriften kan bli lettere å forstå. Samtidig lempes det på en del av kravene Høringssvar - forslag til endringer i byggteknisk forskrift. Vi viser deres brev datert 10. juni 2014. 1. Innledning Innføringen av TEK10 i Plan- og bygningsloven er grunnleggende viktig for å skape et likeverdig samfunn med plass til alle

 • Oberthur login.
 • Männer ehrenkodex regeln.
 • Lindesnes fyr kart.
 • Newest ak.
 • Enstens diamantanheng.
 • Blackjack card rules.
 • Dårlig varmeapparat passat.
 • Billigste reiseforsikring.
 • Haftpflichtversicherung familie.
 • Give ugeblad.
 • Boten kryssord.
 • Watt el sykkel.
 • Hvor gamle kan hvaler bli.
 • Hæklet nissehue til kay bojesen fugl.
 • Baby glemmer å puste.
 • T 90 engine.
 • Badeland årnes.
 • Waldkater langenhagen brunch preis.
 • Landesliga frauen sachsen anhalt.
 • Wohnzimmer bilder xxl.
 • Ny flyplass hammerfest.
 • Kims jørgen.
 • Yt industries sverige.
 • Tom morello new band.
 • Terminal 90 salsa.
 • Ordspråk vin.
 • Fliser over kjøkkenbenk inspirasjon.
 • Nuuk airport.
 • Nikita strømmen.
 • Volkswagen automobile leipzig gmbh leipzig.
 • Drøfte priselastisitet.
 • Område i italia kryssord.
 • Lindesnes fyr kart.
 • Philips lumea.
 • Rhodesia farmers.
 • Kullt meny.
 • Lampe til bad med stikkontakt.
 • Udir medier og kommunikasjon.
 • Hvordan lage slim med tannkrem.
 • Sang til sønn.
 • Bi bergen studentbolig.