Home

Hva er distribuert undervisning

Undervisning innebærer da ulike måter å overføre budskap på. Lærerens rolle blir å 'lære fra seg', mens studenten er rene mottakere og 'lærer til seg'. Vurdering går ut på å sjekke hva som sitter igjen hos den lærende. Dette er et forenklet og teknifisert syn på hvordan menneske samspiller og lærer av hverandre (Dysthe 2002 Undervisning er en form for opplæring der kunnskap og ferdigheter formidles av en eller flere personer til andre personer. Undervisning er sammen med oppdragelse et hovedbegrep i pedagogikken

Læringsteorier - Digitale ferdighete

Hvordan man planlegger og gjennomfører undervisning på kalles for didaktikk, ofte kalt for undervisningslære. I didaktikken spør man seg hva som skal undervises i og hvorfor, hvordan du skal undervise i dette og hvorfor akkurat slik. Hensikten med didaktikk er å være bevisst hvordan man kan legge til rette for læring på best mulig måte Flertallet av lærerne er enige i at kompetansemålene i læreplanverket hjelper dem til å definere mål for den daglige opplæringen. Mange mener at de nye læreplanene (LK06) har endret måten de tenker om undervisning på. Tidligere hadde mange fokus på hva som skal gjøres, mens nå er det mer fokus på det som skal læres perspektiv dreier seg om hva som skal være det dominerende undervisnings- og læringsparadigme. Man kan for eksempel spørre seg om vi står overfor et valg mellom teoribasert og praksisbasert undervisning, eller om disse to retningene egentlig er motsetninger. For kan man ikke også være praktisk i akademiske fag? Kan med andre or Men blant forskere er det altså uenighet om hva intelligens egentlig er. Noen har prøvd å kategorisere intelligens som enten krystallisert (hovedsakelig tillært) eller flytende (medfødt), mens andre heller deler den inn i verbal eller non-verbal. Undervisning for andre personlighetstyper og intelligense

Undervisning er en momsfri tjeneste. Men hva definereres som undervisning? Bli litt klokere når det gjelder skillet mellom mva-fri og mva-pliktig tjeneste Tenkningen er et redskap for handling. Å høste egne erfaringer er viktig, man lærer ikke utelukkende fra ytre stimulering. Jean Piaget er den kanskje fremste talspersonen for konstruktivismen. Hans teorier kalles gjerne kognitivt konstruktivisme, siden hans teorier beskrev hva som skjer med individets kognitive strukturer under læring Hvis det ikke er mulig å avgjøre hva som er hovedformålet, kan det være behov for å splitte avgiftsberegningen. Grensedragning mot avgiftspliktige konsulenttjenester # Konsulent- / rådgivningstjenester er avgiftspliktige tjenester, og avgiftsfri undervisning må avgrenses mot avgiftspliktige konsulent-/rådgivningstjenester Her er en oversikt som viser hva NTNUs støtteenheter legger i disse begrepene: Enveis direktesending av undervisning er når studentene ser på undervisning i sanntid, Begrepet cross-campus brukes også om denne varianten av distribuert undervisning i sanntid Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning

Distribuert ledelse er en konseptuell og analytisk tilnærming til å forstå hvordan lederarbeidet foregår blant folket og i sammenheng med en kompleks organisasjon. Selv om den er utviklet og primært brukt i utdanningsforskning, har den siden blitt brukt på andre domener, inkludert næringsliv og til og med turisme Men hva er undervisning, egentlig? Min jobb er ikke å trollbinde studenter i fantastiske forelesninger. Min jobb er å legge til rette for at studentene i fagmiljøet vårt kan utvikle seg til kompetente fagpersoner som med kunnskaper og ferdigheter som samfunnet trenger Hva er flerfaglig og tverrfaglig undervisning? Det å arbeide flerfaglig og tverrfaglig krever aktive og deltakende elever. Foto: Shane Colvin Tverrfaglig tilnærming handler enkelt sagt om å opprette koblinger 13: mellom ulike skolefag og mellom skolefagene og livet utenfor skolen. I det norske. Hva er det som gjør at skoler velger så forskjellig? Er det bare tilfeldig, Mange har påpekt hvor viktig det er for elevene at de også får undervisning utenfor klasserommet. Gjennom det sosiokulturelle læringsperspektivet har uteundervisning fått en fornyet interesse Didaktisk relasjonsmodell er mye brukt for å planlegge undervisning. Begrepet didaktikk refererer til praktisk undervisningslære. En rekke ulike faktorer påvirker læring og krever velbegrunnede pedagogiske vurderinger. Dette gjelder både om læringen foregår i grupper eller enkeltvis. Modellen tar utgangspunkt i seks gjensidig avhengige elementer når man planlegger undervisning. De seks.

Hva er forsvarlig undervisning? Skrevet av Geir Allan Stava, Skolenes landsforbund, 14. juni 2018 I opplæringslovens § 8-2 heter det: «Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Hva er en distribuert database? Database design inkluderer vanligvis den fysiske utformingen av maskinvare og programvare enheter som håndterer et selskaps datalagring. Det finnes flere teknikker som kan brukes når du utformer en database. En distribuert database er en database so Hva er forsvarlig undervisning? DEBATT: I Opplæringslovens § 8-2 heter det: Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Dette er det lett å være enig i, men hva betyr det egentlig Hva er inkludering. David Mitchell har samlet og gjennomgått over 2000 internasjonale forskningsartikler som beskriver undervisning av elever med særskilte behov, og ut fra dette har han gjort en analyse av hva som skal til for å realisere inkluderende undervisning Virkemåte. Her er en forenklet beskrivelse av prinsippen i bruk når en blokkjede benyttes: Du (et nav eller en node) har en fil med transaksjoner i din datamaskin (en Reskontro).To revisorer (la oss kalle dem utvinnere) har den samme filen i deres datamaskin (det vil si at filen er distribuert).Når du gjennomfører en betaling sender maskinen din en epost til begge revisorene for å.

Kort om emnet. Kurset gir en introduksjon til prinsipper og praksis for konstruksjon av distribuerte system. Tema inkluderer fundamentale modeller for distribuerte system, distribuert mellomvare med fokus på objektbasert mellomvare og komponentbaserte arkitekturer, distribuerte algoritmer, og nyere utfordringer til distribuert prosesseringsteknologi som multimedia og mobil kommunikasjon Undervisning. Her finner du aktuelle og engasjerende aktiviteter og undervisningsopplegg om FN og verden vi lever i. Vi kommer også gjerne på besøk til din skole og holder foredrag og rollespill. I denne oppgaven vil elevene lære hva menneskerettighetene er og at de er universelle

Undervisning . Barn og unge som besøker et Newton-rom, får delta i praktisk og utforskende undervisning i matematikk, naturfag og teknologi. Elevene får tilgang til relevant og spennende utstyr, og blir møtt av en egen Newton-lærer Hva er retorikk? Ordet retorikk kommer fra gresk, og betyr «talekunst». I dag blir det brukt om kunsten å overbevise. Retorikken oppsto i Hellas for mer enn 2000 år siden, og en av de første som skrev om retorikk var filosofen Aristoteles Bli kjent med hva mennesker fra ulike generasjoner i lokalsamfunnet mener om hva våre viktigste utfordringer er, og se hvordan svarene samsvarer med resten av verden. Oppgaven kan løses individuelt eller i par. Det viktigste er at alle får stilt flere personer de samme spørsmålene. 1. Verdens utfordringe

Undervisning - Wikipedi

 1. Mål: Etter gjennomført undervisning skal studentene - ha fått kjennskap til den didaktiske relasjonsmodellen (lavt målnivå) -ha oppnådd forståelse for og innsikt i hva som ligger i formål og de seks kategoriene i Diamanten (mellomliggende målnivå) - være i stand til å gi en selvstendig vurdering av sammenhengene mellom d
 2. istrasjon av læremidlene. I denne artikkelen forteller daglig leder Olav Halvorsen om hvorfor vi har laget Pendel, og hvordan tjenesten skal forenkle hverdagen for alle som jobber i skolen
 3. g av vann. Vannet Statkraft Varme er fjernvarmevirksomheten i Statkraft. Vi har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982 og har mer enn 130 ansatte i Norge og Sverige. Vi produserer årlig over 1 TWh fjernvarme

Spar 20% på Undervisning Er Dannelse af Alexander von Oettingen hos Plusbog.dk. Plusbog har store besparelser på mere end 250.000 bøger - Stort Udvalg & Hurtigt Leverin Dette er i tråd med et kulturelt - individuelt perspektiv på endring der subjektiv meningsskapning sees på som avgjørende for å forstå endringsprosesser i skolen (jfr. Sleegers et al. 2002). Når det gjelder kollektive faktorer har jeg på bakgrunn av intervjuene trukket frem felles holdninger, kollektiv læring, gjensidig involvering og faglige og personlige relasjoner Hva er en skriftlig undervisningsplan? En skriftlig undervisningsplan er et dokument som blir brukt som et hjelpemiddel til forberedelse av egen undervisning. Slike planleggingsdokument blir ofte brukt som et veiledningsgrunnlag i veiledningssamtaler før gjennomføringen av undervisningen (førveiledning) Hva som menes med full tid er beskrevet i forarbeidene til introduksjonsloven, se Ot.prp. nr. 28 (2002-2003) kap. 12.4. Der fremgår det at omfanget av fulltidsprogrammet variere Det er fint at du har fokus på variert undervisning slik at du treffer flere elver i løpet av samme økt. Det er og fint at timen er godt strukturert, slik at den blir tydelig og forutsigbar. at du starter og avslutter med målet for timen, gir en god helhet

Forskning viser at pasientene ønsker undervisning ut fra hva de mener er viktig, men at de er usikre på hvem som har undervisningsansvar for hva. De vet ikke hva de skal spørre om, eller hvem de skal henvende seg til (23) Nå sier mange lærere at de er gått lei av å skulle følge ulike trender for hva som er god undervisning. - Godt læringsmiljø og god undervisning handler ikke om å bruke en bestemt metode. Det finnes mange metoder og strategier som har god effekt. Det finnes også noen tilnærminger som har liten effekt på læring

Tips til planlegging av din undervisning - edu

Professoren ledet oss gjennom 10 nøkkelstrategier for læreres undervisning. Strategiene er basert på forskning om hva som påvirker elevers læring, herunder Hatties metaanalyser av hvilke faktorer som påvirker elevers læring. Her er de 10 evidensbaserte undervisningsstrategiene / fokusområdene Gjennom utforskende undervisning inkluderes elevene som aktive deltakere, slik at de ikke bare får kunnskap om, men også kan utvikle ferdigheter og holdninger knyttet til realfaglige temaer. 5E-modellen er en didaktisk modell som kan støtte lærere i planlegging, gjennomføring og evaluering av utforskende undervisning Case-basert undervisning er ikke gruppearbeid. Forberedelsen til undervisningen kan og bør foregå i grupper, i hvert fall deler av tiden. Men i klasserommet er man så absolutt på egen hånd. Og hva gjelder arbeidspress, så er det mye større for læreren med case-undervisning. Den aller enkleste måten å avlevere kurs på, er å forelese Men: Hva vil jeg oppnå? Og hvordan oppnår jeg best det jeg vil? Hva skal talen gjøre? Hva vil du oppnå med den? Hva skal den føre til? Hvem er tilhørerne? Hvem er de? Hvor mange er de? Hva forventer de og hva er deres motforestillinger? Hva vet de om saken og hva er deres syn på saken? Hva mener de om taleren? Hva liker de og hva. Hva er Musikk-undervisning.no? Musikk-undervisning.no er en musikkskole med samlingspunkt på en hjemmeside, hvor vi skaper kontakten mellom lærere og elever. Vårt mål er å skape mer musikk i Norge! Vi tilbyr undervisning til alle uansett alder og nivå,.

Undervisning vs Opplæring . Forskjellen mellom undervisning og opplæring er at undervisning er en prosess for å formidle kunnskaper og ferdigheter fra en lærer til en lærer, som involverer aktiviteter som utdanning eller instruksjon mens trening er en læringsprosess som involverer kunnskapsoppkjøp av ferdigheter, konsepter og regler Hva er statsbudsjettet? Se stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) forklare hva statsbudsjettet er. En av Stortingets tre hovedoppgaver er å bevilge penger over statsbudsjettet. Statsbudsjettet er oversikten over Norges forventede utgifter og inntekter for et år Hva er distribuert databehandling. Distribuert databehandling deler en enkelt oppgave mellom flere datamaskiner. Hver datamaskin kan kommunisere med andre via nettverket. Alle datamaskiner jobber sammen for å oppnå et felles mål. Dermed jobber de alle som en enkelt enhet Spørsmålet mitt er: Hva er forskjellen på å reflektere og de andre skrivehandlingene i den ytterste sirkelen? Som vi skal se senere er både det å utforske og å forestille seg også sentralt slik man tenker seg refleksjonsprosessen innenfor undervisning

Undervisning og læring i Kunnskapsløfte

På denne siden finner du informasjon om nettstudier og hva som er lurt å være bevisst på når du skal undervise på nett. Asynkron, synkron og hybrid nettundervisning. Vi skiller mellom asynkron og synkron undervisning på nett, og ofte brukes en kombinasjon av disse Hva er energi, og hvilke former for energi har vi? Hva er forskjellen på elektrisitet, elektrisk strøm og elektrisk kraft? Hvordan får vi tak i den energien vi trenger? På denne siden har Store norske leksikon samlet et knippe artikler som svarer på disse spørsmålene

er noe vi alle har hele tiden, kan det være vanskelig å sette ord på hva en følelse er. Følelsene forteller oss noe om hvordan vi har det i livet vårt. Hvis vi klarer å kjenne igjen, forstå, sette ord på, og snakke om følelsene våre kan det hjelpe oss i hverdagen. Det kan bli lettere å håndtere situasjoner og følelser som er Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Retten til tilpasset opplæring finner du i opplæringslovens kapittel 1. Målet er at alle elever skal lære best mulig ut fra sine evner og forutsetninger. Både elever som har utfordringer og elever som trenger ekstrautfordringer skal ha tilpassede undervisning og oppgaver

Hva er retorikk? Retorikk kommer fra gresk. Det betyr talekunst, eller hvordan man kan overbevise. Filosofen Aristoteles sa at retorikk handler om å få frem hva en sak handler om før man bestemmer seg for om man er enig eller uenig. Det handler om å overbevise mottakeren om at de du sier er riktig og bra Vi er vel litt mer i den skolen som er opptatt av koden i seg selv, men det er bare fordi vi har kjent ettersmaken av den første skolen - som bare er opptatt av å få ut produktet. Det handler ikke nødvendigvis om at koden skal bli så vakker, men at man skal skjønne hva som skjer, og hvorfor Hva er den nye normalen? Den siste tidas hurtigdigitalisering på grunn av covid-19 har gitt nye erfaringer og praksiser som både utfordrer og tilfører undervisning og vurdering nye dimensjoner. I dette seminaret ønsker vi å gi prosjekteksempler på digitalisering for læring, ikke bare for levering av undervisning og vurdering Alle som har spesialundervisning skal få en IOP. Den skal si noe om: mål for undervisningen. innholdet i opplæringen. hvordan oppæringen skal gjennomføres. Skolen skal lage denne planen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen til PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning. IOP-en skal vurderes en gang i halvåret. Da skal skolen rapportere hvilken undervisning eleven har fått

Hva som ligger i et årsverk varierer både mellom land, bransjer og yrker. Man kan enkelt regne ut hva som er et årsverk i sitt eget tilfelle, ved å multiplisere antallet arbeidstimer i en uke med antallet arbeidsuker i året Hva er et distribuert brannmur? En distribuert brannmur er et internettbasert system for å beskytte datamaskiner i nettverk mot uautorisert tilgang og eventuell installasjon av skadelig programvare. Dette er noe som ligner på en tradisjonell eller ytre brannmuren, men i stedet fo Cappelen Damm Undervisning tilbyr fagbøker, lærebøker og digitale ressurser til barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, høgskole, universitet og profesjon Hva er taushetsplikt? Forvaltningsloven § 13 pålegger alle offentlige ansatte taushetsplikt rundt opplysninger man får kjennskap til i arbeidet. Innen helse begrenser taushetsplikten retten til å bringe videre opplysninger om personlige forhold

VGS-elever får digital undervisning dersom det blir busstreik Skolene stenges ikke, men det legges opp til digital undervisning. Skolene må også legge opp til eget tilpasset undervisningsopplegg Kommunikasjon omhandler ulike tema. Disse er: kommunikasjonsprosessen, soner, roller, sosial kompetanse, grupper, veiledning og konflikthåndtering. Lag et tankekart for hvert av temaene. Hva har du lært om disse temaene på ungdomsskolen? Ta fram tankekartene når du er ferdig med å jobbe med temaene. Hva har du lært Hva er NDLA Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring. Vestland fylkeskommune er juridisk ansvarlige enhet for det interfylkeskommunale samarbeidet, der 10 fylkeskommuner deltar

Boka er skrevet til ungdom, men passer for alle som ønsker å lære mer om psykisk helse og livsmestring. Boka er gjennomillustrert av Peder Brubæk Bua med uttrykksfulle og friske illustrasjoner som understreker temaene. Vilde Vollestad er psykolog og har jobbet med å utvikle undervisning i psykisk helse for tusenvis av ungdom Omvendt undervisning, eller flipped classroom som det kalles på engelsk, er en pedagogisk modell som overfører arbeidet med visse læringsprosesser til utenfor klasserommet. I mellomtiden bruker lærerne faktisk tid i klasserommet for å jobbe med problemstillingene elevene trenger hjelp med Levende undervisning - hva er det så? Det fremkommer i min undersøkelse at tilrettelegging av undervisningen er en forutsetning for levende undervisning. Videre er det viktig å få «verden inn i klasserommet», og at læreren har engasjement i forhold til tema og faget. Om studentene berøres kan undervisningen bli levende Hva er egentlig en midtveisevaluering? Denne teksten er en undersøkelse av formelle retningslinjer fra mitt PhD-program, og erfaringer fra deltagelse på andres midtveisseminar. Og ut fra tanken om at det som er ullent for meg potensielt er ullent for andre, lar jeg refleksjonene ligge åpent slik at andre kan tygge videre i sine forberedelser om de.. Hva er egentlig omvendelse og er det, det du tror det er? En løgn som vi ofte tror på er at omvendelse er forbundet med noe negativt, for vi tror det handler om anger, føle seg skamfull og et løfte om bot og bedring (et løfte som vi innerst inne kanskje vet vi ikke aldri helt klarer).Synd i seg selv vil føre med seg skam, skyldfølelse, fordømmelse og anger, men dett har ingen ting med.

Hva er hybrid undervisning? Mange studier og emner er preget av blandet læring (blended learning) som kombinerer ulike digitale verktøy og metoder, samt nett- og campusundervisning. I en del studier vil du også oppleve at to ulike studentgrupper møter til samme undervisning på ulike måter Når undervisning digitaliseres, må innholdet organiseres helt annerledes enn slik vi kjenner fra sosiale medier, sier dekanene Stein Ludvigsen og Morten Dæhlen ved UiO, for «i et studium er det faglige innholdet ordnet i bestemte kunnskapsstrukturer og taksonomier». 7 Og den som skal skape disse strukturene er læreren, som har tilgang til et supermarked av alternative ressurser - Det er gjerne slik at man setter sammen grupper hvor noen elever brukes som ressurser, og så er det de andre som man nærmest ikke vet hva man skal gjøre med, sier Skundberg. Han snakker om bufferelever, rolige elever, som settes mellom dem som er mer urolige, og mener at hverken den såkalt flinke eleven eller bråkmakeren tjener på dette Undervisning er ofte styrt av underviseren som planlegger og gjennomfører ut fra sine vurderinger, mens veiledning i stor grad handler om å møte den andre der den er og høre hva hans eller hennes behov er. Veilederen kan ikke i samme grad planlegge innholdet da det tar utgangspunkt i den lærendes behov - Spesialtilpasset undervisning er ikke nok. Undervisningen må være målrettet, og det som skal læres, Hun mener derfor at begrensingen for hva et barn med Downs for eksempel kan lære, i mange tilfeller ligger mer i hvordan man legger til rette, enn hos barnet selv

Kronikk: Undervisning må tilpasses intelligen

Det er naturlig å ta i bruk den didaktiske relasjonsmodellen når vi planlegger undervisning og aktivitet. Som barne- og ungdomsarbeider er du ansvarlig for å lede ulike aktivitetsgrupper. Det kan for eksempel være ei bakegruppe i en skolefritidsordning eller ei fotogruppe på en ungdomsklubb Kurs er sammenhengende undervisning i et fag eller et emne som strekker seg over en fastsatt periode. I høyere utdanning er det vanlig å bruke benevnelsen kurs for emnene som tilbys. Kurs blir også brukt for diverse etterutdannings- og videreutdanningstilbud, for annen undervisning for arbeidslivet både offentlig og privat, for nettundervisning, og for diverse hobbyer (for eksempel kurs i. Kreativ Undervisning sikter på å lage et sted hvor lærere i alle klassetrinn kan komme å få inspirasjon eller tips til en bedre undervisning. Hvem som helst står åpen til å dele innhold med andre, om det er smarte leker, teknikker, pedagogiske metoder eller måter å legge til rette for undervisning Hva har intervensjons-studienelært oss? •Lesestrategier kan læres gjennom undervisning. •Effekten påleseforståelse varierer. •Det er lang vei til selvinitiert strategibruk. •Tekstsamtaler slik vi kjenner det fra Resiprok undervisning er krevende. •Implementeringskvalitet en viktig variabel 2 fordeler og 19 ulemper med IKT i undervisning Digitalisering. IKT er mye bedre egnet til umiddelbar og fragmentert underholdning enn noe annet, og alt IKT brukes til vil gradvis forfalle til det, mener Bjarne Vandeskog som vil ha mer debatt om digitalisering

Likevel er det altså slik at vi er enige om det meste, både når det kommer til hva de største utfordringene i dagens digitale klasserom faktisk er, og når det kommer til hva de slett ikke er. Vi vil gjerne si litt om begge deler i denne artikkelen - fordi vi opplever at debatten om digital teknologi i skolen ofte tar noen underlige vendinger 3 tanker om Hva er god undervisning, og hvordan kan det forstås ? varhaug februar 2, 2015, kl. 9:20 pm. Interessant og lettleselig blogg. Har fått med gode poeng her, og greit å skrive om nettopp dette etter dere på skolen hadde oppe temaet Når starter det og hva skjer? Mange lurer. En gang mellom 9 og 15 år starter det for jenter, men det er store forskjeller. Les mer. Lurer du på noe? Still spørsmål Sjekk svar Er du i puberteten og tenker mye på sex? Det er vanlig å ha sextanker, og er ikke noe å skamme seg over Hva er så årsakene til at finske skoleelever skårer så mye bedre enn de norske elevene, En elev som ikke følger opp sin lekselesing, kan pålegges å lese lekser på skolen opptil en time etter at ordinær undervisning er avsluttet. Lekselesingen blir da overvåket

Undervisning er momsfri - men ikke informasjon og rådgivnin

Reflekter over hva som er interessant å vite om andre mennesker når du møter dem for første gang. Brainstorm. For eksempel navn, alder, kjønn, musikksmak, hobby, bakgrunn etc. (5 min) Del ut ark og farger og be hver av elevene tegne seg selv som en sol der hver stråle representerer ulike aspekter av hvem de er (sin identitet) DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser. Svar er utarbeidet av advokatfirmaet Kluge. DelRett drives av Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT og Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning undervisning • Fokus på å dekke læreplanmålene • Skriftlig matematikkeksamen er en prøve der alt som noen gang har vært undervist om - i alle matematikktimer - er pensum. • Den didaktiske kontrakten • Egen fagkunnskap og egne kunnskaper i matematikkdidaktikk • Læreren selv har instrumentell forståelse • Ønske om.

Refleksjon / Digitaldidaktik

Hva er utforsking? Gjennom utforskende (inquiry basert) undervisning skal elevene utforske og undersøke en matematisk problemstilling. De skal planlegge løsningsmetoder, forklare og begrunne løsningene, og oppmuntres til å stille nye spørsmål som de skal prøve å finne svar på I HVERDAGSLIVET brukes ordene etikk og moral om hverandre. Men i filosofien har de ulik betydning. Der handler moral om sed og skikk og konkrete handlingsvalg, mens etikk handler om å reflektere allment over dette, og om å formulere etiske teorier. Ofte kan filosofer som forfekter ulike etiske teorier være enige om hva som bør gjøres i bestemte situasjoner, men begrunnelsen for dette vil. Podkast: Hva er en god lærer? Vi diskuterer. Aktiv undervisning. Stella Young (14) går i 9. klasse på Sofienberg skole. Hun lærer best når de er aktive i klasserommet. - Jeg vil heller gjøre kreative ting, enn å sitte og lese og svare på oppgaver

Regnskap - Mva-unntak - undervisning og rådgiving - Wiki

«Hva er egentlig god nettundervisning, og hvordan skal vi få det til i praksis?» Dette er et spørsmål som har blitt mer aktuelt enn noensinne. Fleksibel utdanning Norges kvalitetsutvalg bestemte seg for å prøve å svare på utfordringen. De har ikke bare delt av sin innsikt og erfaring, de har også j Hva sier opplæringsloven om kompetansekrav, og hva er forskjellen på krav med tanke på tilsetting og for undervisning i enkelte fag Afrika er stort og forskjellene mellom landene er store, men akkurat her har landene sør for Sahara én ting til felles: så å si all undervisning fra ungdomsskolen og oppover foregår på den gamle De vet ikke alltid hva som er morsmålet deres, for de har vokst opp med flere språk, sier Birgit Brock-Utn

Planlegge undervisning høsten 2020 - Wiki - innsida

hva som ligger i disse begrepene knyttet til undervisning, og hva som er forskjellene mellom dem. Deltakerne i fokusgruppeintervjuene var 12 lærerstudenter. De var deltidsstudenter, og de fleste av dem kombinerte studiene med lærerstillinger av ulike størrelse. Det var seks studenter i hver fokusgruppe 33 kapittel 2 Hva kan praksisnær undervisning være? Grete Salicath Halvorsen Høgskolen i Innlandet Abstract: The concept of practice-oriented learning is not used very consistently in con- temporary literature. There are numerous and non-uniform descriptions of what it is Her finner du mer informasjon om podcast i undervisning, og om hvordan, PROGRAMMERING. På denne siden finner du enkel informasjon om hva programmering er, forskningsbaserte argumenter for hvorfor elever bør lære om programmering og didaktiske eksempler på hvordan programmering kan jobbes med i praksis

Spesialundervisning - Udi

Hva er Aktiv TL-undervisning? Aktiv TL-undervisning er undervisningsopplegg hvor fysisk aktivitet blir brukt som undervisningsmetode. Hvert undervisningsopplegg foreslår hvilke trinn det er egnet for, og viser til relevante kompetansemål. Fagene er delt inn i underkapitler fordelt etter hovedområdene Hva er opplegget for dagens undervisning; Alle som ikke har bedt om ordet skal mute mikrofonen. Ikke start video hvis du har dårlig kapasitet på hjemmenettet Alt. Ikke start video før du får beskjed om det. Bruk funksjonen for å rekke om hånden hvis du ønsker å si noe. Det kan være vanskelig å få med seg om noen gjør det fysisk

Distribuert ledelse - Distributed leadership - qaz

Det er ofte opp til lærerne selv, hvor mye de legger i det. Det kan selvfølgelig fungere fint, men vi ser også at det ofte ender opp med en undervisning som ikke gjør ungdommen i stand til å. Forskning & undervisning: mekanismer viktige i håndteringen av det uventede 1) Distribuert vs. sentralisert ledelse Men hva som vil bli angrepet og av hvem er ukjen

Men hva er undervisning, egentlig? - Universitetsavis

Hemmeligheten bak god undervisning. Ofte får sosioøkonomiske forhold skylden, men er det så enkelt? skulle eleven bli spurt om hva som skjedde og få hjelp til å tenke igjennom hvorfor det skjedde og hvordan det påvirket andre elever. Lærerne må støtte hverandre Omvendt undervisning. Hva betyr egentlig dette? Det er en 180-graders omveltning av den tradisjonelle undervisningen. Men hva vil det si? I den tradisjonelle modellen fungerer læreren som mellomleddet mellom studentene og kunnskapen. Med omvendt undervisning, har studentene direkte tilgang til kunnskapen og læreren fungerer som en coach og.

En psykose er en forvirringstilstand der man kan oppleve ting som ikke er virkelige. Dette er uttrykk for det vi enkelt kan kalle feilkoblinger i hjernen. Vi kan alle ha slike små feilkoblinger. Har du for eksempel opplevd at noen har ropt etter deg på gaten, men når du snur deg, er det ingen der Hva er forskjellen på klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, kombinert undervisning og nettstudier? Vi er opptatt av å være der du er og det skal være mulig å ta et kurs uansett hvor du bor, og om du er i jobb, permittert eller arbeidsledig Hvordan skal du som underviser planlegge for fysisk versus digital undervisning? Hvilke digitale læringsverktøy egner seg for ulike undervisningsformer, hva er viktig å tenke på når det gjelder personvern og hvor kan du få opplæring og brukerstøtte Student: Hva skjer med undervisning og eksamen? All undervisning og eksamen gjennomføres digitalt for vårsemesteret. UiB vil så langt det er mulig legge til rette for at studenter opprettholder sin studieprogresjon og får sitt vitnemål inneværende semester

 • Pacemaker operation tid.
 • Kjæreste med sjefen.
 • Horoscope 2018 scorpio.
 • Walmart london oxford street.
 • Dennis wilson pacific ocean blue.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage tarmsykdommer.
 • Troels happy sofa.
 • Den blå lagune the blue lagoon.
 • Let her go lyrics chords.
 • Skattjakt i snö.
 • Studienivå høyere grads nivå.
 • Crossfit equipment.
 • Marco polo barndom.
 • Tiger dress.
 • Mahatma gandhi hinduismen.
 • Øktplan mal.
 • Espd egenerklæringsskjema.
 • Coocazoo magic polka set.
 • Horoskop diese woche 2017 waage frau.
 • Pittsburgh england.
 • Steffy oberhausen eintrittspreis.
 • Easypark piggdekkavgift.
 • Franck ribery arr.
 • Bruke amazon echo i norge.
 • St olavs gate trikk.
 • Saudi arabia wikipedia.
 • Santorini temp april.
 • Ford transit connect lang.
 • Johan riley fyodor taiwo samuel.
 • Line dance deizisau.
 • Analyse av håper du har plass.
 • Aluminium rekkverk kragerø.
 • Garmin edge 520 bruksanvisning.
 • Brodering på håndklær.
 • Mad mission 1.
 • Herrenhäuser gärten sealife.
 • Badevekt prisjakt.
 • När börjar barn leka med kompisar.
 • International motor show 2018.
 • Inlineskaten muskelgruppen.
 • Jamaica tradisjoner.