Home

Tap av statsborgerskap

Tap av statsborgerskap for å forebygge terror - regjeringen

Tap av norsk statsborgerskap, når må passet fornyes 29.11.2016 2016 #Ikkegreit; Norsk statsborgerskap 20.01.2018 2018 Lov og rett; Tap av norsk statborgerskap p.g.a. ervervet irakisk statsborgerskap? 20.10.2011 2011 Reise; Bytte til norsk statsborgerskap 08.06.2015 2015 Stat og kommune; Reglene for norsk statsborgerskap. 10.02.2012 2012 Asyl. Tap av norsk statsborgerskap, når må passet fornyes 29.11.2016 2016 #Ikkegreit; arrow_upward. Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter. Sist oppdatert: 03/11/2020 Tap av statsborgerskap ved straffbare forhold. Den som har norsk og annet statsborgerskap og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser, kan ved dom tape sitt norske statsborgerskap dersom vedkommende straffes etter en bestemmelse i straffeloven kapitlene 16,.

 1. Hvis du blir statsborger av et annet land etter 1. januar 2020. Hvis du er norsk statsborger og blir statsborger av et annet land etter 1. januar 2020, vil du kunne ha dobbelt statsborgerskap, ifølge norsk lov. Norge vil ikke ta fra deg det norske statsborgerskapet ditt hvis du blir borger av et annet land etter denne datoen
 2. isterens uakseptable retorikk overfor det.
 3. Tap av statsborgerskap skjer likevel ikke dersom det fører til at en blir statsløs. Det er også mulig å bli løst fra norsk statsborgerskap ved søknad. Det er svært strenge regler. Du må bo permanent i utlandet og være statsborger av et annet land

- Tap av statsborgerskap kan ha en avskrekkende effekt, samtidig som regelverket kan forhindre at norske pass brukes i for eksempel terrorvirksomhet, sier innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug (FrP). I dag er det ingen slike hjemler i statsborgerloven Basert på vår forskning om statsborgerskapspolitikk og menneskers erfaringer av statsborgerskap, ser vi tre prinsipielle problemer med regjeringens nye lovforslag om tap av statsborgerskap Stortinget har vedtatt endringer i statsborgerloven om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og at slikt tap avgjøres ved dom, jf. Prop. 146 L (2016-2017) og Innst. 173 L (2017-2018). Stortinget har vedtatt å be regjeringen komme tilbake med forslag om tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, og at slikt tap skal avgjøres av domstolen. Stortinget har.

Høring - Endringer i statsborgerloven mv

 1. Tap av norsk statsborgerskap Kapittel 1 Kapittel 1 Utreders mandat og arbeid Ved departementsoppnevning 5. september 2014 ble professor ved Universitet i Oslo Benedikte Moltumyr Høgberg oppnevnt som utreder for utredning om tap av norsk statsborgerskap. Utre-deren har vært støttet av et eget sekretariat ledet av Mari Aam
 2. Tap av statsborgerskap er ikke å regne som straff, verken etter Grunnloven eller etter Den europeiske menneskerettskonvensjon, sier hun, og legger til
 3. Tap av norsk statsborgerskap Norge åpner for dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020 Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske
 4. Tilbakekall av statsborgerskap starter ofte med at UDI får opplysninger fra andre myndigheter, som for eksempel Nav og politiet, som kan tyde på at noen har fått opphold på feil grunnlag. Noen ganger får UDI ny informasjon som gjør at det er nødvendig å se nærmere på saken din
 5. Statsborgerskap kan - som i Europarådkonvensjonen av 1997 - defineres som det rettslige båndet mellom en person og en stat og består av både plikter og rettigheter. Typiske rettigheter et lands statsborgerskap gir, er retten til å oppholde seg og å arbeide i det aktuelle landet, stemmerett, valgbarhet, og retten til å inneha et pass
 6. Personer som med viten og vilje har snakket usant eller holdt tilbake avgjørende informasjon i søknadsprosessen kan imidlertid tape sitt norske statsborgerskap. Publisert 22.04.2014, kl. 07.17.
10 000 brukere av Aktørportalen - wwagenberg

Tap av statsborgerskap* § UHUR

Tap av statsborgerskap - men ikke til statsløshet

 1. Foreslår tap av statsborgerskap. Av. Claudio Castello - 12.06.2017. Frp-nestleder Per Sandberg mener at det er bortkastet å utdanne kvinner med innvandrerbakgrunn. Foto: Flickr. Regjeringen foreslår å frata statsborgerskapet til personer på grunn av straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser
 2. Tap av stilling som den skyldige ved den straffbare handling har vist seg uskikket eller uverdig til. Tap, for en bestemt tid av inntil fem år eller for alltid, av retten til ha en stilling eller utøve en virksomhet eller aktivitet (f.eks. virksomhet som advokat, lege, lærer)
 3. La oss først ta en titt på forslaget til ny § 26a - tap av statsborgerskap ved straffbare forhold: Den som har norsk og annet statsborgerskap kan ved dom tape sitt norske statsborgerskap dersom vedkommende har overtrådt en bestemmelse i straffelovens kapitler 16, 17 eller 18 som kan føre til fengselsstraff i seks år eller mer
 4. Offerte speciali sui biglietti aerei TAP. Controlla la nostra ultima promozione

Hva betyr bekreftelse på tap av statsborgerskap? Dette er et offisielt dokument/skjema som kalles «Certificate of loss of nationality» som utstedes av amerikanske myndigheter. Dersom du av en eller annen årsak ikke har dette tilgjengelig kan du skrive en begrunnelse og sende til oss ved å laste opp dokumentet/begrunnelsen i nettbanken Rettighetstap, tap av borgerlige rettigheter eller stilling. . Gjeldende rett går i det vesentlige ut på at den som kjennes skyldig i en straffbar handling, når allmenne hensyn krever det, etter straffeloven § 56 kan idømmes Straffer jihadister med tap av statsborgerskap. Den britiske regjeringen har i år tatt statsborgerskapet fra 20 briter som har kjempet i Syria eller Somalia Tap av statsborgerskap - men ikke til statsløshet. Ballen er fortsatt i spill og Midtbøens etterlysning er treffende. Aktuelt / FORSKNINGSFRONTEN / Statsborgerskap. Aktuelt / FORSKNINGSFRONTEN / Statsborgerskap. Etterlyst: Åpen og opplyst politisk debatt

Tap av statsborgerskap - Ung

Barne­advokater med skarp kritikk av norsk barne­vern

Erverve, få, dobbelt statsborgerskap, tap av norsk

De mener at tap av statsborgerskap er et så inngripende tiltak at det bør avgjøres av domstolene, og ikke av politiet eller byråkratiet. Det er dette som fikk Sylvi Listhaug til å angripe. Dette forslaget skulle sees i sammenheng med forslaget om tap av statsborgerskap. Det har gjennom mange år foregått en uthuling av prinsippet om ett statsborgerskap. Dette har medført at stater har kunnet bygge opp femtekolonner i utlandet, noe vi nå ser tydelig i Tyskland ,der Erdogan kan mobilisere store folkemengder Tap ved erverv av annet statsborgerskap Den som erverver annet statsborgerskap etter søknad eller uttrykkelig samtykke, taper sitt norske statsborgerskap. Barn under 18 år som automatisk erverver et annet statsborgerskap fordi en av foreldrene som har del i foreldreansvaret erverver et annet statsborgerskap, taper sitt norske statsborgerskap

Video: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) - Lovdat

Dommeren som ble krim­forfatter - wwagenberg

MiRA-Senteret takker Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for muligheten til å komme med høringsuttalelse vedrørende NOU 2015:4 Tap.. «Tap av statsborgerskap må generelt anses som en alvorlig straffereaksjon, og i vår rettskultur skal slike alvorlige reaksjoner ilegges av domstolene. En domstolsprosess vil i større utstrekning enn administrativ behandling ivareta generelle rettsstatsidealer, der den enkelte blant annet gis rett til forsvarer og til å fremlegge bevis som styrker hans eller hennes sak Bare det å være medlem i en slik gjeng, uavhengig av om man er dømt for annen kriminalitet eller ei, skal kvalifisere til tap av statsborgerskap, mener DF. - Det er i høj grad indvandrere, der er tale om, fastslår innvandringspolitisk talsmann i DF, Martin Henriksen Når det gjelder tap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, foreslår regjeringen at departementet kan vedta tap av statsborgerskap. Det er et vilkår at personen har utvist fremferd. Anbefaler å saksøke staten over tap av oppholdstillatelse. Oslo (NTB): Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) anbefaler dem som har mistet statsborgerskap og oppholdstillatelser som følge av mistanker om ID-juks å gå til søksmål mot staten

Tap av statsborgerskap. Svaret ligger i en internasjonal utvikling som få hadde sett komme, og som har gitt statsborgerskapet fornyet relevans: Etter utbruddet av borgerkrigen i Syria i 2011, og særlig etter at verden fikk øynene opp for IS i 2013, kom fenomenet fremmedkrigere opp på den politiske dagsordenen i Norge og Europa for øvrig Finland: Alvorlige forbrytelser kan medføre tap av statsborgerskap. Finland har med dette tatt et skritt i retning av å utvise personer som representerer en trussel for landet og dets innbyggere. Av. Bjørn Erik Nebell 202 visninger. 28.04.2019 - kl. 15:42 • publiser Case types and countries. Expand menu. Family immigration Expulsio

Miste norsk statsborgerskap - UD

Blogg.no Tap av statsborgerskap

Foreldelsesfrist for tilbakekalling av statsborgerskap Spørsmålet er ikke hvorvidt vi trenger en foreldelsesfrist, men heller hvor lang den bør være, og hvordan vi best kan styrke. Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) Dato LOV-2005-06-10-51 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2019-12-20-111 fra 15.01.2020 Publisert I 2005 hefte 7 Ikrafttredelse 01.09.2006 Endrer LOV-1950-12-08-3 Kunngjort 10.06.2005 Korttittel Statsborgerloven Kapitteloversikt: • Kapittel 1. Innled Fun pictures, backgrounds for your dekstop, diagrams and illustrated instructions - answers to your questions in the form of images. Search by image and phot Det er da Migrasjonsstyret som tar avgjørelsen om tap av statsborgerskap. Flere husker nok av det var en lignende sak som førte Sylvi Listhaug (FrP) ut av justisministerstolen. Regjeringen ønsket å inndra pass og statsborgerskapet fra fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt, men Ap ønsket kun å gjøre det ved dom (ikke at departementet traff beslutningen, slik som forslaget lød) Utvalg for utredning av regler for tap av statsborgerskap. Denne siden viser opplysninger om utvalget Utvalg for utredning av regler for tap av statsborgerskap fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004

Albansk statsborgerskap ved adopsjon. Barn adoptert av albanske statsborgere skaffer seg albansk statsborgerskap. Hvis bare en av fosterforeldrene er albansk, må begge foreldrene være enige. Dette er ikke nødvendig hvis hjemmet til barnet vil være i Albania, eller den andre forelderen er statsløs. Tap av statsborgerskap Tap av statsborgerskap er denne uken blitt belyst i Oslo tingrett. I en lignende og mye omtalt sak har bioingeniøren Mahad Abib Mahamud saksøkt utlendingsmyndighetene etter at de fratok 30-åringen hans norske statsborgerskap etter 17 år i Norge. Kan bli sendt ut etter 27 år

Finsk statsborgerskap ved søknad. En utlending kan få innvilget finsk statsborgerskap etter søknad dersom søkeren har fylt 18 år og han eller hun har hatt fast bolig i Finland enten de siste fem årene uten avbrudd eller sju år etter fylte 15 år, de to siste årene av de sju uten avbrudd Over 300 høringsinstanser er i stor grad positive til å innføre dobbelt statsborgerskap. Om kort tid legger regjeringen fram et forslag som vil tillate dette De som søker om statsborgerskap i andre land kan derfor miste sitt Norske statsborgerskap. Loven er utformet slik at bare aktive handlinger fører til tap. Det vil derfor være noen borgere som har rett til to statsborgerskap som de får ved fødselen. Eks. et barn fødes i USA av foreldre med norsk statsborgerskap. Tap av statsborgerskap

Norwegians Worldwide har over lang tid mottatt spørsmål fra medlemmer og andre interesserte om den nye statsborgerloven og vi har derfor laget en podcast-episode om dette temaet i samarbeid med UDI hvor vi snakker med Enhetsleder i område for Statsborgerskap, Kjetil Jacobsen. Teksten under er ment som en oppsummering, vi anbefaler å høre på podcasten for en grundig gjennomgang av tema Jeg registrerer at de danske sosialdemokratene, som er Arbeiderpartiets søsterparti nå fremmer det samme forslaget om tap av statsborgerskap som Arbeiderpartiet i Norge lagde et fryktelig.

Emigrasjon: Tap av statsborgerskap

kan bli løst fra sitt statsborgerskap, jf også personer som er borgere av Kosovo i. medhold av Kosovos statsborgerskapslov art. 29? • Kan norske myndigheter få bekreftet om en person er borger av Kosovo? • Er det mulig for en borger av Kosovo å løse seg fra sitt statsborgerskap Saken illustrerer også hvor nødvendig det er at vi får overført sakene om tap av statsborgerskap fra utlendingsforvaltningen til domstolene. Vår utlendingsforvaltning er i dag en usalig sammenblanding av politikk og juss - styrt av formelle og uformelle styringssignaler fra politisk ledelse Den danske regjering vil ta statsborgerskapet fra IS-krigere med dobbelt statsborgerskap, melder Jyllands-Posten. Forslaget skal hastebehandles av Folketinget. Bak forslaget ligger en frykt for sammenbrudd i Nord-Syria slik at krigere med danske pass tar seg til Danmark. - Der er risiko f Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. For å gå tilbake til opprinnelig størrelse, hold nede Ctrl-tasten og trykk 0 Hold down the Ctrl key. Press + to increase or - to reduce. To revert to original size, hold down the Ctrl key and press 0

Foreslår tap av statsborgerskap - Fr

Tap av statsborgerskap. Noen kan miste statsborgerskap - og dermed retten til å ha norsk pass. Her er en regel du kanskje ikke visste? Den som ervervet norsk statsborgerskap ved fødselen, men som ikke har vært bosatt i til sammen to år i Norge eller til sammen syv år i Norge og andre nordiske land, taper sitt norske statsborgerskap når. Prosesser med tilbakekall av statsborgerskap bør etter vårt syn ikke kunne settes i gang 15 eller 20 eller 30 år etter at en person kom til landet. Konsekvensene av et tap av statsborgerskapet vil ofte være mer alvorlige og dermed mer urimelige jo lenger en person har vært i landet Tap av norsk statsborgerskap vil innebære at man blir behandlet av norske myndigheter på lik linje med andre utlendinger. Det kan gis arbeids og oppholdstillatelse til personer med særlig tilknytning til Norge. Dette kan gjelde personer født i Norge,. Søknader om erverv eller tap av statsborgerskap for barn under 18 år kan bare innleveres av foreldrene i fellesskap eller av den som har foreldreansvaret alene. For at UDI skal kunne vite hvem som kan innlevere en søknad på vegne av barnet, så må vi vite hvem som har foreldreansvar for barnet

Ny vår for menneskerettighetene i Grunnloven? - Lovdata

Debatt: Statsborgerskap - Tre problemer med regjeringens

Vi har et lite barn født i Norge av norsk mor og utenlandsk far, som vi i utgangspunktet ønsket dobbelt statsborgerskap til (i tilfelle barnet ønsker å feks. studere i dette landet når h*n blir eldre). Vi har snakket med det andre landets ambassade og der er det ingen problemer med å ha dobbelt s.. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Endringer i statsborgerloven mv

Tap av amerikansk statsborgerskap var en konsekvens av utenlandsk militærtjeneste basert på innvandrings- og nasjonalitetsloven § 349 (a) (3) inntil bestemmelsene ble funnet grunnlovsstridige av Høyesterett i 1967 i Afroyim mot Rusk. Yaser Esam Hamdi var en amerikansk statsborger som ble tatt til fange i Afghanistan i 2001 Jeg er født i USA av norske foreldre i forbindelse med et opphold de hadde i USA, og fikk derfor automatisk amerikansk statsborgerskap. Jeg flyttet til Norge da jeg var liten, har norsk statsborgerskap og har bodd her siden Ifølge Høgberg vil hennes forslag til regler for tap av norsk statsborgerskap være like, uavhengig av hvilken konflikt og hvilke grupper man kjemper for. Dobbelt statsborgerskap. Storbritannia har ifølge Aftenposten nylig har innført lignende regler. Også der er det kun dem med dobbelt statsborgerskap som kan miste sitt britiske pass Høring - NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap Det vises til departementets høringsbrev 27. mars 2015 med høringsfrist 27. juni 2015. Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess (Strafferettsutvalget) gir høringsuttalelse på vegne av foreningen om de strafferettslige og -prosessuelle spørsmål utredningen reiser

pass - dagbladetInformasjon om cruisereiser | Reis på cruise med Dag Aasbø

Statsborgerskap, Regjeringen Strammer inn: Vil ta passet

LeserinnleggHøgre og Frp vil ta frå framandkrigarar, som dei mistenker for å vera terroristar, norsk statsorgarskap administrativt.Dei andre partia vil at det ikkje kan skje før domstolane har behandla saka. Den som hadde vorte fråteke norsk statsborgarskap administrativt, kunne ha reist søksmål med krav om å få behalde statsborgarskapen, dersom dei meinte at avgjerda var feil Regjeringen setter i gang et arbeid med å utrede en lovendring der det innføres regler om tap av statsborgerskap. - Dette er et sterkt signal til mennesker som ønsker å delta i terrorvirksomhet og krigføring, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne - Du kan snu på det. Må du velge statsborgerskap, kan du bli frustrert over det. Men hvis du får aksept for at du får lov å ha to statsborgerskap, er det mye lettere å slå seg til ro med det. Så sånn sett vil det være konfliktdempende, mener Trellevik. Les også: Tilbakekall av statsborgerskap etter asyljuks vil koste dyr

Tap av norsk statsborgerskap - La Norvegia in Itali

Tap av statsborgerskap og UDIs hårreisende praksis Artikkeltags. debatt; leserbrev; Gunnvald Lindset; Flyktningepolitikk; POLITISK LEDELSE: - Sylvi Listhaug er ansvarlig for klappjakten, men statsminister Erna Solberg kan gripe inn og stoppe den, påpeker skribenten Det er blant annet skrevet en utredning om hvorvidt det bør innføres en hjemmel for tap av statsborgerskap (NOU 2015: 4). Utredningen diskuterer hvilken effekt en slik lovendring vil ha for forebygging av terrorisme. I tillegg finnes de mange høringssvarene skrevet om lovforslaget, inkludert analyser av de juridiske konsekvensene

Tilbakekall av norsk statsborgerskap - UD

Vedtak om tilbakekall av statsborgerskap som er påklaget, men ikke endelig avgjort innen 1. januar 2020, omgjøres etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a, med henvisning til at statsborgerloven § 26 første ledd er opphevet, jf. lov 20. desember 2018 nr. 121 Dette er noe av bakgrunnen for at Justis- og beredskapsdepartementet nå foreslår å åpne for dobbelt statsborgerskap, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP). Å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap må derfor sees i sammenheng med regjeringens forslag om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser (Prop. Den er av særlig betydning for de spørsmål som ligger til grunn for forslaget om å endre statsborgerloven. Folkerettens bestemmelser gjenspeiler at det å frata en person statsborgerskap er meget alvorlig for vedkommende. Det fører til tap av rettigheter, og kan også ha alvorlige konsekvenser for medlemmer i personens familie Tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser regnes ikke som straff, men som et sikkerhetstiltak. Departementets vedtak kan bringes inn for domstolen. Ilhan Omar protesterer mot «antimuslimsk» plakat. Tok bronse på datoen for farens død vedtak som tap av statsborgerskap og utvisning vil etter omstendighetene kunne innebære vesentlig velferdstap. Jeg går imidlertid ikke videre inn på dette siden bestemmelsen først trer i kraft 1. oktober 2015. Etter mitt syn er det ikke grunnlag for å foregripe ikrafttredelsen, og vurderingen må i dag gjøres etter gjeldende straffelov

Statsborgerskap - Wikipedi

Selv om NIM i utgangspunktet er enig i departementets konklusjoner, mener vi at administrativt tap av statsborgerskap på grunn av statsfiendtlige handlinger kan innebære en viss risiko for at staten krenker sine menneskerettslige forpliktelser - Tap av statsborgerskap kan ha en avskrekkende effekt, samtidig som regelverket kan forhindre at norske pass brukes i for eksempel terrorvirksomhet, sier Sylvi Listhaug . Det foreslås som vilkår at personen må ha overtrådt en bestemmelse i straffeloven med strafferamme på seks år for at statsborgerskapet skal kunne fratas som en del av straffeutmålingen Tap av statsborgerskap knyttes til terrorbestemmelsen i straffeloven § 131, samt reglene om forbrytelser mot statsstyret i kapittel 17 og reglene om folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i kapittel 16 som kan lede til fengsel i 21 år eller mer I I lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap gjøres følgende endringer: I kapittel 5 skal ny § 26 a lyde: § 26 a Tap av statsborgerskap ved straffbare forhold . Den som har norsk og annet statsborgerskap og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser, kan ved dom tape sitt norske statsborgerskap dersom vedkommende straffes etter en bestemmelse i straffeloven. Ungarsk nasjonalitetslov er basert på prinsippene til jus sanguinis.Ungarsk statsborgerskap kan erverves ved avstamming fra en ungarsk forelder, eller ved naturalisering.En person født i Ungarn med utenlandske foreldre skaffer seg vanligvis ikke ungarsk statsborgerskap. En ungarsk statsborger er også statsborger i EU.. Gjeldende ungarske statsborgerskapslov trådte i kraft i 1993

Truer med tap av statsborgerskap - NRK Norge - Oversikt

Ombudet orienterte organisasjonen om at Kommunal- og regionaldepartementet har foreslått ny lov om erverv og tap av norsk statsborgerskap. En av endringene som foreslås er bl a at barn som fødes utenfor ekteskap skal likestilles med barn født i ekteskap. Vedtas lovforslaget vil det medføre at foreldrenes sivilstand ikke vil være. • Tilbakekall av statsborgerskap avgrenses til å kun gjelde tilfeller der det er snakk om skade på statens vitale interesser. • Innførsel av tidsavgrenset amnesti for å oppgi riktig identitet. og hindret den urimelige straffen tap av statsborgerskap innebærer, sier hun Tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser regnes ikke som straff, men som et sikkerhetstiltak. Departementets vedtak kan bringes inn for domstolen. Les også: Regjeringen mener andre land skaper asyltrøbbel for Norge. Halvparten av asylsøkerne i norske mottak skulle ikke vært der. NOAS: - Regjeringen bryter. vedrørende tap av statsborgerskap. Formuleringen, som det også vises til i innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen, er riktignok i NOU 2015:4 konkret knyttet til tap av statsborgerskap som resultat av at en har skadet nasjonens vitale interesser. Poengene om rettsstatsidealer og fraværet av politis Personen har fylt 18 år innen utgangen av valgåret. Personen ikke har mistet stemmeretten som følge av straffbare handlinger der tap av stemmerett blir ilagt som rettighetstap ved straffeutmålingen, eller ved å ha tjenestegjort for en fremmed makt uten regjeringens samtykke. Personen er, eller har vært, folkeregistrert som bosatt i Norge

Regjeringen vil gjøre det mulig å frata statsborgerskapet til personer på grunn av straffbare forhold eller som utgjør en trussel mot nasjonale interesser Ny lov om statsborgerskap trådte i kraft 1. september 2006. Den nye loven erstatter lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett. Viktigste endring for nordmenn bosatt i utlandet er paragraf om tap av statsborgerskap ved fravær fra Norge, uansett fødested En fellesnordisk harmonisering av definisjoner og lovgivning på feltet. Innsamling, systematisering og analyse av statistikk om ervervelse og tap av statsborgerskap, med mål om å forstå hvordan ulike tilnærminger påvirker den sosiale, økonomiske og politiske integrasjonen av nye borgere. Krevende å finne felles løsninge Temanotat Etiopia: Statsborgerskap og oppholdstillatelse for eritreere og etiopiere med eritreisk bakgrunn LANDINFO - 22. DESEMBER 2009 6 besteforeldre, spesifisere hvorfor man anså seg som eritreer og dokumentere påstandene ved hjelp av tre vitner. Både pass og id-kort dokumenterte eritreis Lov om norsk statsborgerskap av 10. juni 2005 § 24. Tap ved fravær fra riket. Den som ervervet norsk statsborgerskap ved fødselen, men som ikke har vært bosatt i tilsammen to år i Norge eller til. sammen syv år i Norge og andre nordiske land, taper sitt norske statsborgerskap når vedkommende fyller 22 år.. Den som ellers ville tape sitt norske statsborgerskap etter første ledd, kan.

 • Feuerwehr landshut.
 • Luktar sprit dagen efter.
 • Autoglym lakkforsegling.
 • Feuerwehr landshut.
 • Home and away maggie.
 • Porsche macan hybrid norge.
 • Liftgardin 110 cm.
 • Ordspråk vin.
 • Nebenkosten was ist drin.
 • Berufsbegleitendes studium soziale arbeit nrw.
 • Hvordan velge valp i kullet.
 • Chemiepark bitterfeld feuerwehr.
 • Lovisenberg diakonale høgskole fadderuke.
 • Historische stadtführung lüneburg.
 • Zumba für anfänger oldenburg.
 • Facebook videos werden nicht angezeigt.
 • Fjerne jj stent.
 • Türkische tanzschule düsseldorf.
 • Nia amey terry amey.
 • Geburtshaus chemnitz flohmarkt.
 • Dronningens smaragder.
 • Mark forster bauch und kopf live edition.
 • Polizei auto 2017.
 • Forløper kryssord.
 • Las chicas del cable cast.
 • Mercedes benz bobil.
 • Taxiløyve tromsø.
 • Veranstaltungen barnim heute.
 • Mistet plutselig balansen.
 • Dolby atmos software.
 • Nikita strømmen.
 • Madklubben bistro royal.
 • Kalender april 2019.
 • Remove stories from messenger.
 • Fotball ball.
 • Trafikkmeldinger p4.
 • Vafler med kulturmelk.
 • Nakkefold uke 13.
 • Ampharosnit.
 • Frisør trondheim priser.
 • Verb som begynner på s.